Private sector plan for economic growth adopted

At the end of last year, I became involved in the Public Private Growth Initiative (PPGI), which started liaising with the presidency on behalf of business leaders in our country in order to get...

Privaatsektorplan vir ekonomiese groei aanvaar

Ek het einde verlede jaar betrokke geraak by die Public Private Growth Initiative (PPGI) wat namens die sakeleiers van ons land met die presidensie begin skakel het om ekonomiese groei weer aan die gang...

Remain calm and keep a level head

I have travelled many kilometres over the past three months. First during the holiday and then to all the regional meetings. One phenomenon everywhere on our country’s roads has got me thinking. It is...

Bly kalm en hou kop

Ek het nogal baie kilometers die afgelope drie maande afgelê. Eers tydens die vakansie en toe met al die streeksvergaderings. Een verskynsel oral op ons land se paaie het my aan die dink gesit....
- Advertisement -

LATEST NEWS

MUST READ

Share via