Our window of opportunity

Recently within Grain SA, we have talked a lot about the new season and what it really means. It is far more than just the change in the season or changes in leadership and...

Ons venster van geleentheid

By Graan SA het ons die afgelope tyd heelwat gesels oor die nuwe seisoen en wat dit werklik beteken. Dit behels baie meer as net die seisoensveran­dering of veranderinge aan die leierskap en bestuur...

Plan for the long haul now

We all know that timely planning for a long journey is essential, especially when taking on unfamiliar and lesser-known destinations. I just realised this again with our family’s recent trip to the beautiful Botswana,...

Beplan nou vir die lang pad

Ons weet almal dat tydige beplanning vir ’n lang en ver reis noodsaaklik is, veral as ’n mens vreemde en minder bekende bestemmings aandurf. Ek het dit net weer besef met ons gesin se...

Choose to focus on growth

As we approach the new summer season, we cannot help but look back with grateful hearts on the past season and specifically the beautiful winter season in the Western Cape. (When going to press...

Maak groei jou fokus

Soos ons die nuwe somerseisoen aanpak, kan ons nie anders as om met dankbare harte terug te kyk na die afgelope seisoen en spesifiek na die pragtige winterseisoen in die Wes-Kaap nie. (Teen druktyd...

New seasons await

What a pleasant privilege to start walking this special new path officially in the month of September. Symbolically, September means refocussing our energy – September 2021 is therefore the beginning of many new seasons...

Nuwe seisoene lê voor

Wat ’n aangename voorreg om in Septembermaand amptelik hierdie spesiale nuwe paadjie te begin stap. Simbolies beteken September om ons energie te herfokus – September 2021 is dus die begin van vele nuwe seisoene...

Jannie Div … attention! Dismissed!

I suspect my last day as CEO here at Grain SA may not be very different from the last day of my national service. It was a commotion because the commanding officer said we...

Jannie Div … aandag! Uittree!

Ek vermoed my laaste dag as HUB hier by Graan SA gaan dalk nie baie anders wees as die laaste dag van my nasionale diensplig nie. Dit was ’n geharwar omdat die bevelvoerder gesê...

LATEST EDITION