Building a future with technology

Grain SA’s recent NAMPO Harvest Day with its focus on the latest technological advances in agriculture, once again highlighted the critical role of technology in ensuring successful and sustainable grain production. In a time...

Met tegnologie bou ons ’n toekoms

Graan SA se onlangse NAMPO Oesdag, met sy fokus op die nuutste tegnologiese vooruitgang in landbou, het weer eens die beslissende rol van tegnologie uitgelig om suksesvolle en volhoubare graanproduksie te verseker. In ’n...

Be smart – FARM DIGITALLY

Agriculture is as old as human history. From humble beginnings of subsistence farming to today’s technologically driven agriculture, the journey to produce food has been marked by increasing ingenuity, perseverance, and a relentless pursuit...

Wees slim – BOER DIGITAAL

Landbou is so oud soos die geskiedenis van die mens. Vanaf die beskeie begin van bestaansboerdery tot vandag se tegnologies gedrewe landbou, is die reis om voedsel te produseer nog altyd gekenmerk deur toenemende...

Impressions that will last

The agricultural sector and specifically grain producers­ carry a heavy burden of uncertainty as a result of the drought. This is a one-man battle against the onslaught of the elements and the unpredictability of...

Indrukke wat sal bly

Die landbousektor en spesifiek graanprodusente verkeer onder ’n swaar las van onsekerheid as gevolg van die droogte. Hierdie is ’n eenmanstryd teen die aanslae van die elemente en die onvoorspelbaarheid van die natuur en...

Things that go bump in the night …

‘What keep producers awake at night? Producers solve problems’ is the theme for this year’s congress. Producers’ concerns are our concerns, and we will dive deep to get to the root of the issues...

Bangmaakgeluide in die nag …

“Wat laat produsente snags wakker lê? Produsente is planmakers” is die tema vir vanjaar se kongres. Produsente se bekommernisse is ons bekommernisse en ons sal diep delf om by die kern van die kwessies...

Rather lose sleep over the right things

El Niños are difficult to predict, and we are nervously watching the summer season playing out. Our winter grain producers had a tough season – they are battered, but still fighting. South African grain...

Lê eerder wakker oor die regte dinge

El Niño-verskynsels is moeilik voorspelbaar en ons wag in spanning om te sien hoe die somerseisoen afspeel. Ons wintergraanprodusente het ’n taai seisoen beleef – hulle het houe verduur, maar veg steeds voort. Suid-Afrikaanse...

LATEST EDITION