Things that go bump in the night …

‘What keep producers awake at night? Producers solve problems’ is the theme for this year’s congress. Producers’ concerns are our concerns, and we will dive deep to get to the root of the issues...

Bangmaakgeluide in die nag …

“Wat laat produsente snags wakker lê? Produsente is planmakers” is die tema vir vanjaar se kongres. Produsente se bekommernisse is ons bekommernisse en ons sal diep delf om by die kern van die kwessies...

Rather lose sleep over the right things

El Niños are difficult to predict, and we are nervously watching the summer season playing out. Our winter grain producers had a tough season – they are battered, but still fighting. South African grain...

Lê eerder wakker oor die regte dinge

El Niño-verskynsels is moeilik voorspelbaar en ons wag in spanning om te sien hoe die somerseisoen afspeel. Ons wintergraanprodusente het ’n taai seisoen beleef – hulle het houe verduur, maar veg steeds voort. Suid-Afrikaanse...

Growing forward, managing our future

Change management is real for Grain SA. There is no comfort zone for the organisation or its members, given a changing environment in fast track. In essence, the only constant is change. Many years ago,...

Groei vooruit om ons toekoms te bestuur

Die bestuur van verandering is ’n werklikheid vir Graan SA. Gegewe ’n snelveranderende omgewing, is daar geen gemaksone vir die organisasie of sy lede nie. In wese is verandering die enigste konstante. Baie jare gelede...

The environmental agenda‘s impact on agriculture

Films like Kiss the ground and others have put a renewed focus on the status of the environment and the importance of soil and climate as natural resources for sustainability. This is leading to...

Die omgewingsagenda se impak op landbou

Films soos Kiss the ground en andere het hernude fokus geplaas op die status van die omgewing en die belangrikheid van die grond en klimaat as natuurlike hulpbronne vir volhoubaarheid. Dit lei daartoe dat...

What if things worked as they should?

What would happen if everything in South Africa worked properly? Could one be grateful if all things always worked as they should? But why ask such a question in the current political and economic...

Wat as dinge gewerk het soos dit moet?

Wat sou gebeur as alles in Suid-Afrika reg gewerk het? Sou ’n mens dankbaar kon wees as alle dinge altyd gewerk het soos dit moet? Waarom so ’n vraag vra in die huidige politieke...

LATEST EDITION